Steen  +

 

Efter Vaabnet at dømme,maa man formode, at denne jydske Slægt havde samme Oprindelse som den sjællandske Slægt Jern­skæg, thi ganske som denne førte den i Vaabnet en Sølv-Ibskal i blaat Felt og paa Hjelmen to blaa Vesselhorn, hvert udvendig besat med tre Sølv-Ibskaller. Derimod er det næppe rigtigt, som i det gamle Adelsleksikon, at udlede dens Herkomst fra den holstenske Slægt Steen, hvis Vaaben forøvrigt ikke kjendes. Som Adel forsvandt Slægten ved Aar 1600, men en norsk borgerlig Slægt af Navnet udledte - uvist om med Rette - sin Herkomst fra den.

 

 

 

Vaabenafbildningen er udført efter Christen Steen til Hoved­strups Sigil 1551.

 

N. N. Steen. Søn:

Knud Steen til Løsning (Hatting H.), beseglede 1426 til Vitterlighed med Niels Lagesen (Rudbek) af Nielsby og fører Ibskallen i sit Sigil (1); g, m. N. N. Jensdatter Lange. Sønner: 1. Christen Steen til Hovedstrup (nu Rodstenseje, Hads H.) var 1458 Foged paa Aakjaer og endnu 1470, da han var med at tildømme Niels Skram Folris Dam (2), skrives 1480 til Skovbygaard (Hads H.), trættede længe med sin Herre, Bispen af Aarhus, og fik 1483 Dom, at han skulde have sit Gods og sine Breve og sagsøge dem, der voldte hans Fængsel (3); g. 1° m. Kirsten Torbernsdatter (Udson), 2° m. Karine Claus­datter (Dyre), -var 1484 Enke og fik da ny Dom i nævnte Sag (4) og oplod den følgende Dag med Erik og Henrik Steen Kong Hans „al den Sag, Faldsmaal og Rettighed, som Christen Steens Søn tilfalden er for det Fængsel, Biskop Jens holdt hans Fader i og i mange Aar med stor Vold og Vælde i Tvang havde" (b) (g. 2° m. Mourids Stygge til Hol­bækgaard) (6).           Sønner:

af 1. Ægteskab :

a. Erik Steen, nævnes 1484 med Stifmoderen.

b. Henrik Steen til Hovedstrup, nævnes ligeledes 1484, taxeredes 1511 til at stille en Skytte (7), skulde 1517 besegle til Vitterlighed med Biskop Niels Clausen af Aarhus, taxere­des 1525 til at stille en Skytte og nævnes blandt Adelen i Aarhus Bispedomme, kaldes 1527 Broder til Knud Steen (8). Om ham siges, at han flyttede til Norge paa Grund af Strid med Aarhus Biskop, og at hans Efterkommere be­boede Bjørstad paa Toten og førte Vaabnet med Ibskallen. Af dem var Ingeborg Nielsdatter Steen, Mogens Handings­mands, og hendes Broder Laurids Steen (9). Mon den Henrik Steen, der nævnes lige efter Christen Steen i Re­ceseen 1536, og som 1543 i Tyvende Penninge Skatregistret skrives „a sølfstrupgard" (el. sostrupgaard, o. Hovedstrup­gaard) og taxeres til 139 Mark (10); g. m. Else Nielsdatter. Børn:

1)Christen Steen til Hovedstrup, var 1515 Medudsteder af et Vidne af Horns Herredsthing (11), nævnes i Reces­sen 1536 (12), førte 1542 Trætte om Gods med Peder Eb­besen (Galt), Oluf Munk og Hr. Christen Friis (13), gjorde 1551 Mageskifte med Niels Mouridsen (Benderup) til Skovbygaard og hans Søskende, som han kalder sine Frænder (14), var Arving sammen med Frands Andersen (Hvittenstiern), Mester Hans Olufsen, Kannik i Aarhus, og Mikkel Nielsen (Hvas) af Gjerholm, fik 1537 fradømt Mariager Kloster en Gaard i Fillerup, eom Henrik Jen­sens Søn, Per Henriksen, og Sønnebarn, Lars Hansen, havde solgt og givet til Klostret, men Fru lngeborg til Skovby beviste at Henrik Jensens Børn var uægte og født i Hor, idet hans Hustru Mette Esbernsdatter havde to Ægtemænd i Live, da hun fik Henrik Jensen (15), blev 1545 ansat til at skulle laane Kongen 100 Daler (16); g. m. lngeborg Jespersdatter Lunov. Datter:

Else til Hovedstrup, + 1 Marts 1616 ; g. m. Oluf Brockenhuus til Vollerslev, f. 2 febr, 1522, + 6 Nov. 1608.

2) Niels Steen, Kjøgemester hos Bispen af Odense, 1515 dennes Lehnsmand paa Næsbyhoved, trættede 1522 mod Hr. Peder Lykke om Mullerup (17), tilskjødede 1523 Si­vert Grubbe til Lystrup sin Hustru Agathes, efter hendes Moder Fru Regitze tilfaldne Arv i Lystrup (18), 1535 bispelig Lehnsmand paa Klingstrup, fik s. A. Følgebrev til St. Jørgens gaard i Odense (19), nævnes 1536 i den store Reces (20), var s. A, selvanden Proviantmester i Fyen, blev 1537 med sin Hustru og hendes Jomfruer forsekrevet til Kroningen, kaldes 1538 Steen i Ollerstrup i en Granskningsforretning, taxeredes 1539 til at stille to Skytter (21), solgte 1526 sin, Hustrus Part i Lundsgaard til Hans von Mehlen (22), + ca. 1542; g. m. Agathe Palles­datter Ulfeld. Sønner:

a) Henrik Steen, faldt i Slaget ved Øxnebjerg 1536.

b) Palle Steen, ihjelslog Eiler Urne paa Hindema.

3) Benedikte; g.m. Niels Poulsen (Børialsen);1541 æskede Hr. Predbjørn Podebusk af Niels Torlufson (Basse) Gods i Sjælland, som Hustru Benedicte havde mageskiftet til Hr. Predbjørn; kaldes 1551 Christen Steens Søster (paa en Sigilstrimmel) (23).

c. Knud Steen i Skovbygaard, taxeres 1511 til at stille en Skytte ligesom Broderen (24), ligeledes 1525, var + 1551, da tolv gode Mænd fik Befaling til at skifte Henrik Steens og Knud Steens efterladte Gods mellem Anders Poulsen (Børialsen), Christiern Sten og Niels Mouridsen (Bende­rup) paa hans Søskendes Vegne (25) ; g. m. Anne Markvards­datter Juel. Datter:

Else til Skovbygaard, nævnes 1543 i Adelens Taxering til Tyvende Penning Skat og sættes til 3 Daler (26); g. m. Mourids Jepsen (Benderup) til Tustrup.