Seefeld

 

 

 

Jep Mogensen til Refsnæs (Hellum H.),   nævnes 1400 sammen med sin Broder Thomes, og atter ligesom denne 1406, ligesom en Landsthingsdom af 1400 nævner et Skifte mellem disse Brødre (14); g, m. Margrethe Jensdatter (Løven­balk). Søn:

Morten Jepsen  til Refsnæs, solgte 1434 en Gaard i Hellum Herred til Bispen (38), fik 1438 af sin Hustrus Fader Poul Stigsen alt dennes Gods i Vardesyssel, laa 1462 paa sit yderste og frakjendte sig da al Ret til to Gaarde i Bælum Sogn (39), var 1460 og endnu 1466 Lehns­mand paa Bøvling, stiftede 1472 Sjælemesse i Ørslev Kloster for sig, sine Hustruer og sine Børn (40), + 1477, g. 1° m. Kirsten Mogensdatter (Galt), var + 1424, da hendes Arvinger gav Gods for hendes Aartid og Leiersted, begr, i St. Agnete Kloster i Roskilde (41); 2° m. N. N. Niels­datter Krabbe, var + 1434, da hendes Fader kvitterede sin Svigersøn for hendes Efterladenskab; 3° 1437 m. Birgitte Poulsdatter (Hvide), der 1453 gav en Gaard i Vive til Mariager Kloster (42), 1464 skrives i Refsnæs og da tog Vidne af Gislum Herredsthing, at Hans Poulsen (Hvide) indværgede Mølholm med Lovhævd (48), 1465 pantsatte en Gaard til Hr. Stygge Nielsen (Rosenkrantz) og 1478 som Enke solgte den til ham (12), overdrog 1490 Gods til sin Søn Jens Mortensen, synes endnu at have levet 1491 (44). Børn.

a. Oluf Mortensen til Refsnæs, indværgede 1462 paa Hellum Herredsthing Askildrup Mølle med Lovhævd (45), beseglede 1465 til Vitterlighed med Jens Vognsen af Lengsholm (46), indværgede 1469 paa Gjerlev Herreds­thing Lystrup og Aistrup Marker til sig, sin Moder og sin Morbroder Otte Poulsen (12), var + 1477, da hans og hans tidligere afdøde Hustrus Arvinger holdt Skifte efter dem; g. m. Bente Lauridsdatter (Vestenie).

b. Jørgen Mortensen til Refsnæs, som han 1465 med Lovhævd indværgede paa Hellum Herredsthing, var + 1468, ugift.

c. Jens Mortensen til Refsnæs, havde været Foged paa Asdal og fik 1476 som saadan sin berømte Svigermoders Kvittering (47), var 1473 bispelig Lehnsmand paa Bøv­ling, nævnes 1479 paa Skiftet efter Svigermoderen, fik 1490 en Del Gods tilskjødet af sin Moder, indværgede 1501 Askildrup MøIIe og Gods med Lovhævd (48), oq paa Refsnæs skal have været et Skjøde til ham fra hans Dattersøn Palle Viffert, dateret 1512 (!); men hans Børn holdt Skifte efter ham 1499, hans Navn og Vaaben stod fordum malet i St. Mortens Kirke i Randers (49); g. m. Birgitte Nielsdatter Banner. Børn;

1) Anders Jensen, var 1499 nærværende paa Skiftet efter Faderen.

2) Niels Jensen til Refsnæs, nævnes ligeledes 1499 og mødte s. A. paa Skifte efter sin Svigerfader Las Viffertsen (50), skrives 1503 i Gudumlund (51), som han vel havde i Forlehning af Viborg Bisp, men 1504 i Refsnæs (52), betænktes 1508 med sin Hustru i hendes Moders Testamente (53), fik 1515 Vidne af Hellum Herredething, at „Reffsgaard" var Morten Jepsens rette Arv og Eie (54), var 1517 Værge for Mads Jon­sen (Viffert)s Børn (55), kaldes 1525 i en Rusttjenesteliste „Niells Henricks aff Reffs" (17), nævnes 1536 med sine Sønner og sin Svigersøn i den store Reces (22), overdrog 1537 til sine Børn alt sit Gods; g. m. Anne Lauridsdatter (Viffert). Børn:

a) Jens Nielsen , nævnes 1536 i den store Reces (22), solgte 1542 Refsnæs til sin Broder.

b) Laurids Nielsen til Refsnæs, som han 1542 kjøbte af sin Broder, nævnes 1536 i den store Reces (22), blev 1544 sammen med Niels Brun til Kongstedlund sagsøgt for Gæld (56) + 1552; g. m. Anne Ottesdatter Munk (Vinranke M.), var Enke 1556, trættede 1559 med sin Ægtefælles Arvinger, fik 1566 Nørre Kongerslev og Skibsted Konge­tiende fri uden Afgift (57) (g. 2° m. Morten Roed til Vust). Børn

(1 Oluf Lauridsen.

(2 Otte Lauridsen Seefeld, gik 1559 i Rette for sin Moder, skrives 1561 til Refsnæs og fik da et Vidne af Hellum Herredsthing (58), + under Syvaarskrigen.

(3.Viffert Lauridsen, faldt 20 Okt. 1565 ved Svarteraa (59).

(4 Enevold Lauridsen, blev dræbt paa Riberhus, medens han sad og sov i sin Stol.

(5 Christoffer Lauridsen til Refsnæs, f 4Nov. 1543, nævnes ved Hyldingen 1580 (60), + 2 Marts 1612, begr. 16 s. M, i Nørre Kongerslev Kirke; g. 14 Febr. 1580 m. Else Nielsdatter (Benderup) til Kvottrup, efter hvem Skifte holdtes 1642 (61), begr, i Nørre Kongerslev Kirke.