Roed.  +

 

Denne lidet kjendte jydske Adelsslægt maa efter sit Vaaben - en vinrankebelagt Sølv-Bjelke i blaat Felt, paa Hjelmen to  jernklædte Arme holdende en Krans af røde og Sølv-Roser, - at dømme være en Linie af de Vinranke-Munkers vidt forgrenede Stamme.

Slægten uddøde i det 16. Aarh.

 

Thomas ,,Rud", blev 1314 med mange andre jydske Adelsmænd dømt fra Livet paa Viborg Landsthing for Delagtighed i  Kongemordet (1).      

 

Søn:

Tord Roed, var 1313 blandt de Adelsmænd, som Bønderne i Har-og Jellingsyssel sigtede for at have forført dem til 0prør og Majestætsfornærmelse (2).       

 

? Søn:

Thomes Roed.

 

?Søn­

Gamle Tord Roed til Vaarst (Fleskum H.); g. m. Ide Vognsen.

 

Sønner:

 

1. Thomes Tordsen i Store Brøndum (Hellum H.), mon den Thames Roed, der 1427 beseglede til Vitterlighed et Gavebrev til Dueholm Kloster (3) , og den „Tamis Rad", der 1440 sluttede et Forlig med Biskop Herman i Viborg om to Gaarde i Asendrup (4).

 

2. Morten Roed til Vaarst, holdt 1448 Skifte med Henrik Stigsen (Hvide) om Gods i Glenstrup og Horsens (5), beseglede 1461 til Vitterligned med Jens Vognsen af Lengsholm (6) , levede 1486 (7); g. m. Anne Nielsdatter Rodsteen.

 

Sønner

 

a. Malte Roed, ihjelslog Mogens Krabbe, hvorfor Broderen Thomes Roed maatte afstaa Gods i Nørre Herred på Mors til Hr. Tyge Krabbe, som dog atter 1538 skjødede dette Gods til Tord Roed (8), siges ellers at være bleven bansat, fordi han havde givet Bispen af Viborg et Ørefigen.

 

b. Thomes Roed til Vaarst,  skrev sig 1493 hertil (9), men 1494 til Brøndum (10), fik 1474 tilskjødet en Gaard i „Brøndmøgel" af sin Frænde Morten Svan i Eistrup (11), beseglede 1508 Fru Gyde Lauridsdatters Testamente; g. m. Anne Johansdatter Vognsen, der som Enke sammen med sin søn Morten Roed førte Proces med Jens Tygesen (Seefeld) om Øster Stevn (12), levede 1511 paa Vaarst (13).           

 

Børn:

 

1) Tord Roed, var 1525 i Norge i Erkebisp Olafs Tjeneste, var 1527 Kjøgemester hos Hr. Vincens Lunge paa Bergenhus, 1529 hos dennes Efterfølger Hr. Esge Bille, under hvis Fangenskab han styrede Slottet og Lehnet, var 1531 selv forlehnet med Voss, 1537 Lehnsmand Bergenhus, 1542 i Trondhjem, som han fratraadte 1546 og drog til Danmark, hvor han snart efter døde; g.m. Anne Andersdatter Friis (af Haraldskjaer) (g. 1. m. Jens Munk til Visborggaard, + 1512, g.3. m i1554 med Jesper Daa til Enggaard, + 22 Marts 1562).

 

 

2) Morten Roed til Vaarst, nævnes 1556 i den store Re­ces (14), trættede 1542 med Maribo Kloster om to Gaarde i Hellum og Hornum Herreder, som hans Broder Tord havde gjenløst af Hr. Tyge Krabbe og var givet denne for dennes Broder Mogens Krabbes Død (15), beseglede 1552 den jydske Adels Vedtægt om et aarligt Lande­mode (16), + 1558 som Slægtens sidste Mand; g. m. Anne Ottesdatter Munk (Vinranke Munk), levede 1566 (g. 1. m. Laurids Seefeld til Refsnæs, + 1553).

 

3)Anne, gav sig i Økloster, levede 1568 og eiede da en Gaard i Haverslev (17).

 

4) Maren , g. m. Enevold Kruse til Vingegaard, levede 1536 og 1566 (g. 2. m. Dorte Vesteni).

 

5) Abel, g. 1. m. Christen Høg (Banner) til Fladholt, 2. m. Torlof Bildt til Hassinggaard (g. 1. m. Anne Movridsdatter Benderup).

 

 

3.Christiern Roed, gjorde 1420 Lovhævd paa Gods i Hind­sted Herred (18), levede 23 Okt. 1455 (19).    

? Søn:

 

Niels Roed til Løgsted (Slet H.),            gav 1458 en Gaard i Øster Ørbæk til Helligaandshuset i Aalborg i Sjælegave, skrev sig 1466 til Ravnstrup i Løgsted Sogn, da han paany gav Gods til nævnte Helligaandshus for Sjælemesser (20); g. m. Cecilie Jensdatter, der levede 1458 og 1466.

 

 

Roed.

 

(1) Hf. 373.

(2) Hf. 368.

(3) Dueholm Dipl. 51.

(4) Æ. A. R. II. 274.

(5) Mariager Brevreg.

(6)Hundborg. H. 3.

(7) Æ. A. R. III. 120.

(8) Barritskov Ark.

(9) D. Viberg 97.

(10) Thestrup: Danm. og Norges Krigsarmatur 235  ff.

(11) Æ. A. R. II. 272.

(12) Ark. fra Kongstedlund.

(13) D. Mag. 4 . II, 299.

(14) K. C. III'  H. I. 496.

(15) D. Mag. I. VI. 139.

(16) K. C. III' H. 2. II. 114,

(17) W. V. 205.

(18) Mariager Brevreg.

(19) Voss XXI 114.

(20) Aalborg Hospitals Breve LI. 28, D. Mag. 5. II; 199.