Rodsteen.  +

 

Klevenfeldt har en Notits om, at denne gamle jydske oprindelig er tydsk og under Navnet Rodenstein forekom blandt det schwabiske og rhinske Ridderskab; men i Virkeligheden vides intet paalideligt herom, og den tydske Slægt et ganske andet Vaaben end Rodsteen'erne. Slægten kendes kun tilbage til Aar 1500, og sit Slægtnavn, som Slægten synes at have antaget om ved Aar 1600, har den vist taget efter den Trappe af 3 eller 4 røde Sten i Sølv-Felt, som den førte I sit Vaaben. Hjelmtegnet var oprindelig to af Hvidt og Rødt delte Vesselhorn, senere to jernklædte Arme, holdende et guldrammet Speil.

 

I Listen over Adelens Tilnavne nævnes Slægten som "de gabende Rodsteen'er" (1).

 

20 Febr. 1703 blev Kammerjunker Peter Rodsteen ophøjet i friherrelig Stand med følgende Vaaben: firdelt Skjold med Sølv-Hjerteskjold, hvori en Trappe af 4 røde Sten skraa fra venstre, i Hovedskjoldets 1. og 4. Felt en Guld-Rose omsat af 3 Sølv-Blade i blaat Felt, i 2. og 3. Felt en af en Guld-Slange omvunden kronet Sølv-Støtte i Rødt; paa Hovedskjoldet, der holdes af 2 Guld-Løver, en Friherrekrone. Han døde 22 Okt. 1714 uden Børn, og 20 Dec. 1728 uddøde hele Slægten paa Mands­linien.

 

Lignende Skjoldemærke som de Rodsteen'ers førtes 1306 af Asser Rampi og 1333 af hans Søn Nicolaus Asser'sen kaldet Degn, og af en ligeledes i Nørrejylland bosat Slægt Scherf, af hvilken Gotschalck Scherf nævnes 1357 og Otte Scherf 1407.

 

Samme Skjoldemærke førtes 1364 af en Hr. Thomas, Præst i Tranders, der synes at have været beslægtet med de Høg'er og Krabbe'r.

 

Niels Markorsen; g.1.m. N.N.Brud, 2.m.Maren Bertels­datter Kaas (Sparre-K). Børn

af 1. Ægteskab:

 

1. ? Kirsten, levede 1456; g, m. Henrik Stigsen (Hvide) til Møllerup.

2. Jens Nielsen ,,til Lengsholm" (Horns H.), levede 1512; g. m. Ide Jensdatter Juel. Børn

­

a. En Datter: g, m. N. N. Munk.

b. Markor Jensen, var 1486 Foged paa Seilstrup (2), 1532 Høvedsmand paa Toget til Norge mod Kong Christiern II(3); g, m. Sophie Nielsdatter (Vognsen) til Lengsholm. Børn:

1)Jens Markorsen til Lengsholm, nævnes 1526 som Medudsteder af et Vidne af Horns Herredsthinq (4), sag­des 1534 at have Børglum i Forlehuing af Skipper Kle­ment (5), nævnes 1536 i den store Reces (6), blev 1539 sagsøgt af Niels Jensen (Rotfeld) om Godske Vognsens Lovhævd paa Lengsholm og Lendum Mark (7), fik 1543 Vidne af Jerslev Herredsthing om sin Moders fædrene Gaard Oddersgaard, kaldes da erliq og velbyrdig Svend (8), skiftede 1550 med Erik Grøn og Mads Jonsen Arven efter Markor Jensen og Fru Sophie (9), trættede 1563-60 med Jens Thomesen om dennes Gaard Hjermeslevgaard (10), tilbyttede sig 1560 Skavange (Dronninglund H) af Kro­nen, fik 1567 Tienden af Torslev Sogn i Pant af Kronen, var + 28 Juni 1581; g. m. Lisbet Knudadatter Bille, f. 8 Sept. 1524 paa Gladsaxe, skrev sig 1581 til Skavange (8), begr. 24 Mai 1601 i Lendum Kirke. Børn:

a)Markor Jensen, se nedenfor.

b) Anne ; g. 1. 9 Aug. 1584 paa            Skavange m. Knud Brockenhuus til Nibstrup, f. 25 Jan. 1552 paa Hoveds­trup, + 7 Juli 1599 paa Sebberkloster, begr. 28 Aug. i Sebber Kirke, 2. m. Mogens Kruse til Balle, + 1624 (g. 1. m. Anne Ottesdatter Lunov, 3. m. Dorte Eriksdatter Vesteni), begr. i Ørum Kirke.

c) Sophie.

2) Karen, levede Enke 1568; g. m. Mads Jonsen (Viffert) til Hørbylund, levede 1556.

3) Bodil; g, m. Erik Grøn, levede 1550.

 

af 2. Ægteskab:

3. Margrethe; g. m. Enevold Jensen (Rafvad) til Alsted.

4. Anne ; g. m. Morten Roed til Vaarst.

 

 

Rodsteen.

 

(1) S. S. 1. II. 111.

(2) Vennebjerg H.17. 

(3) Hf.1357. 

(4) Horns H, 26, 

(5) D. Mag. 2, V. 138. 

(6) K. C. III'. H. I. .497. 

(7) D. Mag. 3. VI. 328, 4. I. 43. 

(8) Top. Sml. Pap. Hammelmose.  

(9) D. Mag. 4. V, 214. 

(10) K. Bb. 258, 476. 

(11) Samsings Sb., J. R. VII. 75, Medd. f, Rk. Ark. 1872. 142.

(12) D. Mag. 5, I. 189, 

(13) E. Monrad: Ligpr, over P, R. 

(14) Viborg S. og Pb. 

(15) F. R, VI, 353. 

(16) Ph. T. 4, I 142. 

(17) F, T, VII. 262, 359. 

(18) G. A, A. II. 128. 

(19) N. H. Bang: Ligpr. over M, R. 

(20) D. Mag. 5, I. 178, 189. 

(21) J. R. X. 351, 358-60. 

(22) Biogr, Leks. 

(23) M. D, II. 106f. 

(24) S. T. XXXI, 40. 

(25) Ph. T. 1. II. 197. 

(26) G.-A. A. II. 129. 

(27) Smst. II. 222, 

(28) Ph. T, 2. IV. 256. 

(29) Sj. T. XXXI. 70, 

(30) G.-A. ,A,. II. 122.

­(31) Ph. T. 1. VI. 66. 

(32) Sj. T, XXXV, 25, 59. 

(33) Ph. T. 2. IV. 260. 

(34) Rk. Resol, Pr, LXVIII. 585. 

(35) Ph. T. 2. IV. 147. 

(36) D, Atl. IV. 621. 

(37) J, T. VI. 45. 

(38) D. Mag. 5. I. 176, 187. 

(39) J. T. IX, 425, XI. 148. 

(40) Sj. T, XXXI 71.

(41) Ph, T. 1. II. 195, 4. I. 145.  

(42) J.R. XIII. 84. 

(43) Sml. T. VIII. 176.  

(44) Ph. T. 3. V. 170.­

(45) Smet. 4.1. 160.  

(46) J. R. XII. 286. 

(47) Sj. T. XXXIV. 676; 

(48) Ph., T. 1, 11. 204.