De Vinranke-Munk'ers yngre Linie.

 

Niels Munk (jvf. S.297), beseglede 1344 et Vidne af Viborg Landsthing (1). 

? Søn :

Niels Munk, beseglede 1366 et Vidne af Hovlbjerg Herredsthing, 1367 til Vitterlighed med Hr. Peder Munk, 1371 et Vidne af Hald Herredsthing og 1386 et Vidne af Sabro Herredsthing (2).

? Søn:

Niels Munk, mon -,,identisk med den 1401 nævnte Lille Niels Munk i Havbro (Aars H.) (jvf. S. 325).

? Sønner: A. Gunde Munk i Havbro; var 1442 nærværende paa Viborg Landsthing (3), pantsatte 1454 et Gaardsæde i Bonderup (4) til Vogn Jensen, hvilket hans Sønnesønner Peder Munk til Havbro, Peder Munk til Komdrup, Søren Munk til Morum og Las Munk til Hungstrup siden søgte at vinde tilbage, var 1468 med, at afsige en Borgestuedom paa Aagaard (5); g. m. Karen Nielsdatter (Skadeland).

Børn:

1. Niels Munk i Halkjær (Aars H.), gav 1458 en Gaard i Hjelmager til Maribo Kloster (6), fik 1460 en Gaard i Blære i Pant af Fru Anne Gundesdatter (7), beseglede 1474 et Vidne af Aars Herredsthing (8), var 1482 sammen med Malte Munk nærværende paa Viborg Landsthing (9), fik 1485 en Gaard i Ebdrup. i Pant af Hr. Erik Eriksen (Lø­venbalk), hvilken han 1495 oplod til Bispen af Viborg (10), var 1486 med sine Brødre Malte og Torlof Munk Arvinger efter Bisp Torlof i Viborg, beseglede 1496 til Vitterlighed med sin Broder Malte, var s. A. med sin Hustru nær­værende ved Julelaget paa Aagaard; g. m. Birgitte Ottes­datter (Bøistrup), der 1503 oplod Mariager Kloster alle de Pant, hun arvede efter sin Broder Oluf Friis (11) og 1507 boede som Enke paa Gjessinggaard (Nørhald H.).

Sønner:

a. 0tte Munk til Gjessinggaard, beseglede 1499 sine Fættere Otte og Jep Philipsen (Bøistrups) Søskende­skifte med deres Svoger Jep Binderup, taxeres 1511 blandt Adelen i Aarhus Stift (12), solgte 1522 med sin Broder et Bol i Sønder Dyrs Herred til Hr. Tyge Krabbe (13), taxeres atter 1525 blandt Adelen i Aarhus Stift (14); g. m. Kirsten Nielsdatter Juel, der 1546 var var Enke og skrev sig til Hastrup (Nørhald H.), da gjorde Mageskifte med Axel Juul (15) og endnu 1558 nævnes i Rusttjenestelister.

Børn:

1) Niels Munk til Gjessinggaard, beseglede 1531 sam­men med sin Farbroder til Vitterlighed et til Mourids Jepsen (Benderup) udstedt Skjøde (16), nævnes 1536 i den store Reces (17), kjøber 1545 en Skov af sin Svoger Las Lunov (18), skjøder 1546 til Axel Juul sin Arvepart i den af Gunde Munk pantsatte Gaard i Bonderup (19), gjorde 1549 med sin Fætter Jesper Munk Krav paa den af Niels Munk til Halkjær til Bispen afstaaede Gaard i Ebdrup (20), laa 1567 i Pro­ces med Axel Juul, Værge for Jesper Munks Børn, levede endnu 30 Nov. 1568; g, m. Birgitte Christoffers­datter Kruse.

Børn:

a) 0tte Munk, skulde 1564 tjene paa Skibet  Morian som Løitnant (21).

b) „Unge" Christen Munk til Gjessinggaard, Hungs­trup (Hellum .H.), som han kjøbte 1608 af Esge Brok, men lod nedbryde og lægge under Gjessing­gaard, og Lyngbygaard (Hasle H.), 1559-67 Hofjunker, 1564-67 Kjøgemester, tjente 1567 til Søs, 1568-71 Lehnsmand paa Trondhjemegaard, 1571-73 paany Hofjunker, 1573-76 Lehnsmand paa Visborg, fik 1577 Bestalling som Skibshøvedsmand, var 1580 Underadmiral, 1586 Admiral, 1596-97 Lehnsmand paa Rugaard, 1597-1612 forlehnet med, Skarpenbergs Gods paa Mors og Tørslev, + 25 Juni 1612 paa Gjes­singgaard, begr. i Tved Kirke; g. 20 Nov. 1580 m. Anne Eriksdatter Skram (Fasti), f. 6 April 1540, begr. 26 April 1612 i Randers.

c) Kirsten, skrives 1617 til Gjessinggaard og 1620 til Bigum, var + 20 Sept. s. A.; g, m. Henrik Krag til Trinderup 1567-1612.

d) Else; g. m. Jørgen Harbo 1553-80 (g. 1° m. Dorte Kruse).

2) Abel; g. m. Laurids Lunov til Rugaard 1536-61.

3) Anne, levede 1566; g. 1° m. Laurids Seefeld til Refsnæs, + 1553, 2° m. Morten Roed til Vorstgaard, + 1558 som sin Slægts sidste Mand.

b. Laurids Munk til Hungstrup, taxeres og nævnes sammen med Broderen 1511, 1522 og 1525, tog 1534 Lov­hævd og 1548 Dom paa Kragelund (Gjerlev H.) (22), nævnes 1536 i Recessen (17), afstod 1546 sammen med Peder Munk til Havbro, Peder Munk til Komdrup, Søren Munk i .Morum som Arvinger efter Gunde Munk deres Ret til en Gaard i Bonderup til Axel Juul (19), levede 1549, da Sønnen Jesper paa hans Vegne optraadte som Arving efter Niels Munk til Halkjær (20); g. m. Anne Jespersdatter Lunov.

Børn:

1) Niels Munk til Hungstrup, angives af Fru Lisbet Bryske at være + ugift paa Hungstrup, men Sandheden er dog vist, at han er den Niels Munk af Fræer (Hel­lum H.), der 1557 blev tiltalt for en Oppebørsel, som Peder Munk af Komdrup havde afkrævet en af Kronens Tjenere, forgik 28 Juli 1566 ombord paa Poppegøien under Gulland (23); g. m. Maren Jensdatter Seefeld.