Vingegard-Linien:

 

 

 

Enevold Kruse (jvf. S.244) til Vingegaard, nævnes 1536 i Recessen (27), skrives 1542 til Hørbygaard (28), trættede 1544 sammen med sine Brødre Per og Tyge samt Jørgen Bugge o. fl. om Arv efter Fru Johanne af Vindum (29), var 1563 Proviantmester i Viborg Stift (30), tjente s. A. som Skibschef under Per Skram og 1564 som Chef for „Morianen" under Herluf Trolle (81), tjente ogsaa de følgende tre Aar til Søs (32), holdt 1566 paa sine Børn Kirsten og Bodil K. og sin Sønnesøn Christoffer Kruses' Vegne med Anders Blik Skifte med Maren, Ide og Anne Høeg (33), var + 22 Mai 1573, da Tyge Kruse, Godske Friis og Anders Blik trættede med hans Enke om Vingegaard; g. 1° m. Maren Thomesdatter Roed til Vorst (Fleskum H.), 2º m. Dorte Lauridsdatter Vesteni, solgte 5 Sept. 1577 som Enke en gaard i Søby til Claus Glambek{34} (g. 2° 9 Marts 1579 m. Christen Prip til Søgaard).

Børn af 1. Ægteskab:

1. Thomes Kruse til Vorst, nævnes 1562 (35), levede 12 Aug. 1566, men var + 7 Dec. s. A., da Enken fik Brev paa Kronens Part af Tienden af Gunderup Sogn (36); g. m. Kirsten Friis (af Vadskjærgaard) Nielsdatter, levede 30 Mai 1573 (37).

Børn:    a.Maren.

b. Christoffer Kruse af Vorst og Tulsted ( Hellum H.), nævnes 1566 paa Skiftet med de Høeg'er, skrives 1580 ved Hyldingen til Vorst (38), men 1599 til Tulsted og trættede da sammen med Henrik Bildt mod Christen Prip (39), næv­nes 1608 ved Hyldingen (40), skrives 1615 til Engelsted (!) og begjærede da af Kronen Gods i Fræer Sogn i Mage­skifte (41), skrives 1625 til Tulsted og solgte da sin Part i Vingegaard til Iver Juul (42), solgte 1627 Tulsted til Fru Sophie Sandberg (42), Skifte efter ham holdtes i April 1631 i Randers (43), begr. i Thorup Kirke; g. m. Anne Jørgens­datter Prip, var + 23 Febr.1622, da Christoffer Kruse skulde holde Skifte med sine Børn efter deres Moder (44).

Børn:

1) Thomes Kruse til Tulsted, kom 1599 i Sorø Skole (45), blev 1608 indskreven ved Universitetet i Padua(46), 1608 -13 Sekretær i Danske Kancelli, + 20 Jan. 1613 i Knæ­rød, begr. 22 s. M, i Knærød Kirke.

 

2) Enevold Kruse til Tulsted, var 1610 Løitnant paa „Jupiter", fik s. A. Bestalling som Kaptain til Lands og til Vands (47), var 1614-15 Løitnant paa Elfsborg (48), " fik Tilladelse til at forsøge sig i Jǘlich, 1619 paany Be­stalling som Skibschef, førte i de følgende Aar mindre Eskadrer, bl. a under Island og 1623 til Lissabon, sendtes 1624 til Gulland at ligge Slotslov i Lehnsmandens Fra­værelse(49), fik 1625 Bestalling som Oberst over det skaanske Reg. Knægte og blev forlehnet med Gislev Lehn (50), 1626

Oberstløjtnant over, 10 Komp. danske Musketerer og Løitnant ved Artilleriet (51), faldt 17 Aug. 1626 i Slaget ved Lutter am Barenberge; g. 27 April 1623 m. Sophie Ulriksdatter Sandberg, f. 11 Sept. 1587, kjøbte 1628 Tulsted af sin Svigerfader og 1636 Baggesvogn (Vennebjerg H:) af  Falk Gøye, fik s. A. af sin Fader udlagt Veliinghøi i mødrene Arv, pantsatte 1636 Baggesvogn til Otte, Jørgen og Sophie Brahe (42), + 24 Nov. 1649, bisat 15 Dec. i Aal­borg (52), begr. i Sindal Kirke (53).

Børn:

a)Tyge Kruse, + lille, begr, i Sindal Kirke.

b) Anne, f.1624, fik 1632 med sin Søster en Gaard og et Bol i Øster Hassing af Fru Maren Prip (42) og 1643 Brev paa eget Vaergemaal efter Moderens Død (54), stiftede 1669 med sin Søster et Hospital ved Bagges­vogn for 12 Fattige (55), + 1687, begr. i Sindal Kirke.

c)Birgitte til Baggesvogn, f. 1626, fik ogsaa 1643 Brev paa at være sin egen Værge, naar Moderen døer (54), testamenterede Baggesvogn til Sophie Cathrine Baro­nesse Juul(56), + 1695, begr. i Sindal Kirke.

3) Jørgen Kruse til Kjærsgaard (Vennebjerg H.), solgte før 1627 med sine Svogre Bogensholm til Fru Eline Ros­trup (42), taxeredes 1625 sammen med Iver Prip til 312 1/2 Td. Hk., men 1638 alene til 323 Tdr. (57), pantsatte 1630 Agdrup m, m. til Fru Sophie Brahe, skrives 1631 til Tul­sted (58), solgte 1636 med sin Hustrus Slægt Randrup til Gunde Rostrup, fik efter sin Hustrus Død Kjærsgaard i Forlehning af sin Svoger Hans Dyre og 1653 af Fru Ka­ren Dyre Livsbrev paa Agdrup (42), kjøbte 1656 en Halvpart i Hassinghovgaard af Fru Anne Pederadatter (59), modtog 1661 som Adelens Senior dens nye Privilegier af Kongens egen Haand, + paa Kjærsgaard, 82 Aar gl., begr. 22 Nov. 1866 i Hjørring (60); g. 8 Mai 1617 paa Haasing­gaard m. Christence Jensdatter Dyre til Kjærsgaard, f. 5 Juli 1569 paa Boller, + 25 Dec. 1649 paa Kjærsgaard, bisat 17 Jan. 1650 i St. Bodils Kirke i Aalborg (g. 1° 1 Juli 1593 m. Erik Høeg (Banner) til Klarupgaard, f 10 Okt. 1812), begge begr. i Tornby Kirke (61).

 

4)Gabriel Kruse til Tulsted, Engeltofte (Bjære H.) og Snellerød i Skaane, var 1610 Løitnant til Skibs, fik s. A. Bestalling som Kaptain til Lands og til Vands, deltog 1611 i Angrebet paa den svenske Flaade i Elfsborg Havn, førte 1612 en Eskadre paa ni Skibe, 1615 udkommanderet til Nordhavet, 1616-21 forlehnet med Stavanger Lehn, 1620-21 med Gladsaxe, 1621-27 Lehnsmand paa Lands­krone, ledsagede 1622 som Skibschef Kong Christian IV. til Bergen, førte 1622-23 midlertidig Befaling paa Gulland, 1625 taxeret til 247 Tdr. Hk. (62), 1626 Kommissær i Stade, 1627-32 Lehnsmand paa Roskildegaard, 1827 og 1630 Admiral paa Elben, og senere Viceadmiral-General paa Hovedflaaden, kjøbte 1630 Engeltofte af Jørgen Ul­feld(63), 1632-34 Lehnsmand psa Mariager Kloster, 1641  Landkommissær i Skaane (64), + 1647, før 20 Nov. (65); g. 1° 1613 m. Agnete Eriksdatter Thott til Hjulebjerg, levede 3 Nov. 1639 (66), var + 1640, før 3 Juni (67) (g. 1° 2 Marts 1606 m. Laurids Grubbe til Røgle), 2° ved 6 Juli 1642 (68) m. Karen Hansdatter Lykke til Snellerød, der 1663 solgte Hjulebjerg, + 1665 i Laholm.

Børn af 1. Ægteskab.­

a)Laurids Grubbe Kruse, + lille.

b)Thomes Kruse, + lille.

c)Enevold Kruse til Houmgaard (Nørre Horne H.), var 1645 Kaptainløitnant i Norge (69), maatte for en Forseelse drage udenlands (70), senere Kaptain over "die Rauebhauptschen Vølker" og Kommandant paa Møen (71), blev 1648 tilsagt til Kongens Begravelse og skrev sig da til Engeltofte (72), solgte 1655 med sine Søskende Kabbel til Jørgen Kruse (42), skrev sig s. A. til Houmgaard, som han 1656 pantsatte til sin Broder Niels (73), men som siden blev brændt af Brandenborgerne (74), var 1657-58 Kaptain ved jydske Reg. til Fods (75), levede 21 Nov. 1660 (76); g. i Holland med Marie Margrethe Arckel, + 1653, før 26 ókt. (77), i Barselseng.

Børn:

(1Gravit Hafen Arckel Kruse.

(2Agnete, g. m. Niels Akeleye.

(3-6 Fire dødfødte Døtre.

d) Erik Kruse til Grubbesholm (N. Horne H.), f. c. 1623 skrives 1647 til Engeltofte og fik da Vildt til Faderens Begravelse (65), var 1656 Hofjunker (78), udkjøbte  s. A. sin Broder Niels af Grubbesholm og Nørkjærgaard (79), men pantsatte disse Gaarde til Jakob Grubbe og Valdemar Lykke (80), var Kornet ved Anders Sandborgs Komp., men fik sin Afsked 12 Juni 1658, solgte 1660 til Jørgen Lykke sin Hustrus Arv efter hendes Søster, Johanne Lykke (81), beseglede 1661 Suverænitets­akten (82), maatte s. A. gaa fra begge sine Gaarde (93),. søgte 1687 om en lille Pension paa 2 Rd. ugenlig, gik da i sit 64 Aar (84); g. ved 29 Nov. 1648 (85) m. sin Stifmoders Søster Beate Hansdatter-Lykke.

 

e) NieIs Kruse til Engeltofte, f. 9 Mai 1628 paa Ros­kilde Bispegaard, kom 1642 i Sorø Skole (86), blev 1650 indskreven ved Universitetet i Orleans(87), 1653-57 Sekretær i danske Kancelli, solgte 1655 sin Halvpart i Hjulebjerg til Søsteren Anne og 1656 halve Grubbes­holm og Nørkjærgaard til Broderen Erik (42), beseglede 1661 Suverænitetsakten (88), mistede ved Skånes Afstaaelse Engeltofte (89), + 19 Okt. 1692 i Stockholm, begr. i Bromma Kirke; kaldes i Gravskriften Kong Frederik III.' Reisesekretær.

f) Birgitte, levede ugift 21 Nov. 1660(76).

g) Anne, skrives 1655 til Hjulebjerg og solgte s. A. Gods til sin Broder Niels (42), levede ugift 21 Nov. 1660 (76).

h) HeIvig.

i) Angenete, + lille.

k)Margrethe, Tvilling med foregaaende, g. efter 21 Nov. 1660 (76) m. svensk Ritmester Frederik Polhem.

5)Kirsten.

 

2. Kirsten, nævnes 1566 i Faderens Skifte med de Høeg'er (33).

3. Bodil, var ugift 1566 (33), + 14 Marts 1621, begr. i Aarhus Domkirke; g. m. Laurids Friis (af Vadskjærgaard) til Vad­sted, + 17 Mai 1619.

4. Mette , begr. i Bjerregrav Kirke; g. m. Anders Blik til Beg, begr. i Beg Kirke.

5. Anne, g. m. Laurids Lunov til Holmegaard.

 

Børn af 2. Ægteskab:

6. Enevold Kruse til Vingegaard, var 1580 Hofsinde (90), er vist den "unge Enevold K.", Skibshøvedsmand, som 1586 blev hjemforlovet (91), trættede 1594 sammen med sin Hustrus Søskende mod Claus Skeels Enke (92), 1602-6 Lehnsmand paa Island, 1606 Landsdommer i Jylland og Lehnsmand paa Asmild Kloster, var 1609 Værge for sin Broder Laurids' Børn (93), levede 24 Nov. 1612 (94) ; g. m. Anne Iversdatter Vind, levede Enke 15 Mai 1613 (95), var + 31 Aug. 1622, da hendes Arvinger frasagde sig Arv og Gjæld efter hende (96); begge begr. i Vinge Kirke.

Datter:

Maren til Vingegaard, levede ugift 1613 (97).

7. Laurids Kruse til Ullovgaard, 1593-1600 Hofjunker, 1599 -1608 forlehnet med Bakkekloster i Norge, + 1608, vistnok efter 16 Juni (98); g. m. Kirsten Godskesdatter Krabbe (af Damsgaard) til Møgelgaard, + før 1655 (g. 2° m. Anders Mo­gensen (Vognsen) til Heiselt, der endnu levede 1655). Børn:

a.Enevold Kruse, kom 1614 i Sorø Skole(99).

b.Dorte, + 1651; g. m. Jørgen Naul til Oddegaard, + 1654.