Krabbe

 

 

 

Femte Slægtled.

 

Hr. Niels Krabbes Børn med Bege Munk.

 

1. Hr. Morten til Bustrup (Rødding H.) og Nissum nævnes 1450 til Vitterlighed med Per Eriksen Løvenbalk, ligesaa 1460, 1446 af Bustrup, 1468 Rigsraad, 1471 (18 Juni)-1473 (22 Maj) Landsdommer i Nørrejylland + 1483. Gift med Karen Mogensdatter til Vesløsgaard, V. Han H. (Forældre: Mogens Glob til Vesløsgaard og Margrethe Sigvardsdatter Neb). - Børn: Sjette Slægtled I.

 

2. Iver, levede 1441, gift med Ingeborg Nielsdatter Rosen­krantz. - Datter: Sjette Slægtled II.

 

3. Christen,

 

4. Datter, var + 1494; gift m. Morten Jepsen (Seefeld) til Refsnæs + 1477 (g. 1° m. Kirsten Mogensdatter Galt; 2° 1457 m. Birgitte Povlsdatter (Hvide).

 

5. Karen, til Hostrup (Rødding H.), gift m. Henrik Eriksen (1435) til Blidstrup, som 1457 ejedes af hans Enke.

 

6. Maren, gift m. Jens Olufsen til Bustrup.

 

7. Else, gift m. Hr. Jens Skram.

 

Sjette Slaegtled.

 

I.

 

Morten Krabbes Børn med Karen Glob.

 

1. Niels til Bustrup og Torp (Hillerslev H.), nævnes 1478 til Vitterlighed med Mourids Nielsen Gyldenstierne og atter 1481, da der paa Bustrup holdtes Skifte mellem Mester Kjeld Krabbe, Kantor i Viborg, og Mogens Mogensen paa sin Frues Elsebe Tygesdatters og sine Børn Per, Mikkel og Lucas Krabbes Vegne paa den ene og ham, Niels Krabbe, deres Broder, der fik Vejerslev Gaard med Vejerslev Mølle og Møllegaard, 5 andre Gaarde, et Boel i Vejerslev og en Gaard i Risum, Harre H., Aasted Sogn; nævnes 1484-85

med sin Svigerfader Bo Høeg, skrives 1487 til Vejerslev­gaard, Morsø Sønder H., indgik 1487 paa denne et Forlig med Biskop Niels af Børglum om den Trætte, han havde haft med dennes Farfader Biskop Jep om Markskel mellem Vejerslev og Sindbjerg, og var til Vitterlighed hans Med­arvinger til Vejerslev: Per, Mikkel og Lucas Glob (Krabbe), hans Brødre; havde 1494 Trætte med Fru Inger af Lang­tind, gav 1495 med sine Brødre Oluf Persen af Vellumgaard Fuldmagt at genkøbe en Gaard i Brøndum i Hindborg Herred af sal. Hr. Niels Eriksen af Tims Arvinger, som deres afd. Fader Morten Krabbe havde solgt denne til et Genkøb; 1495 i Tandrup, nævnes vistnok sidste Gang 1499, 28 Maj, til Vitterlighed med Oluf Persen Gyldenstierne, der 1500, 29 Marts paa Tandrup udstedte et Gældsbrev til Lucas paa Østergaard paa 300 Mrk, dansk. Hans Husfrue nævnes 1505 i Tandrup, 1509 til Vitterlighed med Knud Pedersen Gyldenstierne, 1511 med Erik Timmesen Rosenkrantz og 1517 i Dr, Morten Krabbes Testamente, Gift m, Kirstine Boesdatter Høeg til Tandrup, Hassing H. (Forældre: Bo Høeg og Bege Eriksdatter Rosenkrantz). - Børn: Syvende Slaegtled I.

 

2. Peder, 1481 paa Skifte efter Mogens Mogensen Due, 1487 og 1495 med Broderen Niels, fik 1505 pavelig Tilla­delse at vælge sin egen Skriftefader.

 

3. Hr, Mogens til Bustrup (1472). 1478 til Vitterlighed m. Mourids Nielsen Gyldenstierne, var 1481 med Hustru Lis­beth Tygesdatter paa Skifte efter Mogens Mogensen Due + 5 Okt. 1505 i Holstebro. Gift med Lisbeth Tygesdatter (Forældre: Hr. Tyge Lunge til Basnæs og Anna Niels­datter (Kabel)), fik 1505 som Enke Tilladelse af Paven at vælge sin egen Skriftefader, levede 1512. - Børn: Syvende Slægtled II,

 

4. Kjeld, blev 1471, 13 Maj, Mag. art, fra Viborg, 1473 Baccalaureus, 1474 Lærer ved Universitetet, Examinator ved Baccalaureats- og Magisterpromotionen, 1474 Dekan i Wittenberg, valgtes s. A, til Dekan for facultas artium og var det endnu 1476; var 1479 Kantor i Viborg, 1485 Ærke­degn smst. + 1488 før 15 Juli.

 

5. Glob til Nissum (Østergaard (o. 1495-1535)) og Skovs­gaard (Fiends H.), var 1481 paa Skifte efter Morten Mor­tensen Due, 1487, 1495 og 1500 (se ovfr.) til Vitterlighed m, Broderen Niels, nedbrød 1516 Nissum og opførte i dets Sted en ny Gaard S.Ø. derfor, som han kaldte Østergaard, nævnes 1517 med sin Frue, Ingrid, i Brodersønnen Dr. Mor­ten Krabbes Testamente, fik 1519 Næsgaard, Ø. Han H., i Pant af Fru Kirsten Bosdatter Høeg, 1523 ved Frederik I.s Kongevalg, 1526 til Vitterlighed paa sin Frues Vegne, og nævnes endnu 1535. Gift med Inger Fasti eller Skram (For­ældre: Erik Christiernsen til Voldbjerg og Else Skram). ­Børn: (Syvende Slægtled III.)

 

6. Mikkel til Vesløsgaard, (1481), 1505 ved Rustningen, 1523 ved Kongevalget; gift med Maren Munk (Bjørn) (Forældre: Andreas Munk tit Bruusgaard og Else Mikkelsdat­ter Due) var + 1515. - Børn: Syvende Slægtled IV.

 

II

 

Iver Krabbes Datter med Ingeborg Rosenkrantz.

 

Ellen, gift med Per Skram tit Valdbygaard, var vistnok + 1473; gift 20 m. Anna Nielsdatter Banner.

 

Syvende Slægtled.

 

I.

 

Niels Krabbes Børn mad Kirsten Høeg.

 

1. Morten (ikke at forvexle med hans Fætter af samme Navn, var 1517 Børglum Bispens Kommissær paa Læsø, kgl. Sekretaer, 1519 Provst i Thy (til sin Død), 1529 for­lenet med Tommerup Kloster i Skaane, 1532 norsk Kansler og Provst ved Mariekirken i Oslo og forlenet med Follo og Laurentii Hospital- smst., deltog 1535 i Christian III.s Valg tit Norges Konge, levede endnu 1542, men var + før 1. Aug. s. A.

 

2. Karen, tilt Tanderup og Torp, gift med Eiler Lykke, nævnes 1542, drog tit Norge for at indkræve Arven efter Mester Morten Krabbe, hvorom 1546 førtes Proces, levede 1576, begr. i Rær Kirke.

 

II.

 

Hr. Mogens Krabbes Børn med Lisbeth Lunge.

 

1. Morten, Dr. jur., 1501 udset til Ærkedegn i Aarhus, fik 1505 Aasted og Selde Kirker, 1506 Till. tit ikke at lade sig præstevie i 7 Aar og at bo, hvor han vil, s. A. Ærkedegn, oprettede Testamente Mortensaften 1516; hvori han betænkte St. Clemens Domkirke, hans Hvilested hos sin der begravede Moder, og med Gaver bl. a. til sin Farbroder Niels, dennes Hustru Kirstine, Lucas Glob, Fru Inger, hans Broders Hustru Anne Nielsdatter, Fru Berete sal. Niels Eriksens, hendes Søn Hr. Oluf Nielsen, Henrik Nielsen, Jørgen Nielsen, Christopher Nielsen, Jfr. Mette Nielsdatter, Jfr. Elsebe i Mariager Kloster, Jfr. Anne Eriksdatters Moder, Jfr. Karen Eriksdatter i Mariager, hans Søster Anne Krabbesdatter i Ørslev Kloster, hans Søster Fru Helvigs Døtre i Ørslev Kloster, hans Søsterdatter Anne Splidsdatter. Vidner: Hr. Tyge, hans Broder, Niels og Lucas Krabbe, Farbrødre + 10 Nov. 1517, begr, i Aarhus.

 

2. Hr. Tyge, til Bustrup og Vegholm, Södra Åsbo H., f. 1474 paa Bustrup, var 12 Aar gammel Smaadreng hos Kong Hans og deltog i dennes Tog til Gulland mod Iver Axelsen Thott og fik senere Kongens Hunde at passe, fulgte 1495 Kongen til Rigsmødet i Kalmar og 1497 til Sverigestoget og deltog i Slaget ved Rødebro, 1501(?) Lensmand paa Kbhvns. Slot, var 1503 Ridder, deltog i de følgende Aar i Krigstogene i Sverige, 1507 forlenet med Helsingborg Slot, samlede 1510 den skaanske Adel mod Ake Hansson Thotts svenske Ryt­terstyrke og tilføjede ham ved Fantehullet et Nederlag, kort efter Rigsraad, deltog 1512 i et Rigsraadsmøde i Halmstad og Fredsmødet i Malmø; var ved Krigens Udbrud med Sverige 1518 betroet med Hærens Proviantering, fik 1520 Pant i Helsingborg mod et Laan til Kongen, som fratog ham det s. A., trak sig krænket tilbage til Bu­strup, og var en af Hovedmændene i Rejsningen mod Christiern II, blev 1523, 26 Marts, ved Frederik I.s Hyl­ding Rigsmarsk og fik kort efter Helsingborg tilbage, var fra nu af det katolske Rigsraadspartis Hovedfører, dæm­pede 1524-25 Bondeopstande i Skaane og slog Bonderne ved Lurid (28 April 1525) og Bunketoftelund, kæmpede 1526 sejrrigt i Bleking mod Søren Norbys Folk, tog Del 1531 i Kbhvn, i Forhandlingerne om den fangne Kong Christierns Skæbne og var en af de 4 danske Rigsraader, for hvem Kong Frederik maatte forpligte sig til at holde Kongen fangen paa Livstid, tilsvor Grev Christopher af Oldenborg ved dennes Landing 1534 Troskab paa Kong Christierns Vegne og sad som Grevens Høvidsmand paa Helsingborg Slot, hvorfra han bidrog til Lybekkernes Nederlag 15 Jan. 1535, blev under Christian III. Stat­holder i Skaane, men fjernedes kort efter i Unaade, be­holdt eller fik efter Kbhvns. Overgivelse i Juli 1536 Rigs­marsks Titlen tilbage, men maatte afstaa Helsingborg Slot til sin Svigersøn Hr. Peder Skram, deltog endnu i Spid­sen for den skaanske Adel i Forliget 1539 med Jorgen Kok, død paa Vegholm 23 Juni 1541, begr. i Strøvelstorp Kirke. Gift 1505 med Anne Rosenkrantz (Forældre: Hr. Niels Rosenkrantz til Bjørnholm og Birgitte Olufsdatter Thott) + 1550. - Børn: Ottende Slægtled I.

 

3. Niels.

 

4. 0ve + lille.

 

5. Mogens, dræbt af Tord Roed.

 

6. Margrethe, til Bøgsted (Vennebjerg H.), levede end­np 1547; gift m. Henrik Friis (Skaktavl) til Odden (gift 1° m. Anne Lange); han levede endnu 1500 paa Odden.

 

7. Helvig levede endnu 1543, gift m. Palle Splid (Fasti),

til Mindstrup, levede endnu 1536.

 

8. Dorthe, gift m. Mogens Juel (Stjerne) til Udstrup, Lensmand paa Sandfærgaard.

 

9. Karen, gift m. Jens Krafse, til Basnæs, Lensmand paa Riberhus, f. 1522 og druknede med Flaaden under Gulland 28 Juli 1566 (g. 2° 26 Aug. 1548 paa Basnæs m. Kirstine Eriksdatter Bølle til Tersløse, f. 1530 + 1604).

 

10. Anne var 1516 i Ørslev Kloster.

 

III.

 

Glob Krabbes Børn med Inger Fasti.

 

1. Karine, gift m. Niels Skeel til Nygaard, havde Amtofte Len til sin Død + 8 Juni 1561 paa Nygaard. Enken fik 1576 Brev at maatte indløse Voergaard, som hun mageskiftede sig til mod Nygaard og byttede 1579 Vinderslevgaard bort til Kronen + 25 April 1586, begge begr, i Vinderslev Kirke.

 

2. Iver til Østergaard, Krabbesholm Hindborg H. og Skovs­gaard (1534), nævnes tidligst 1532 i en Klage fra Bender over af ham og Hans von der Wisch paa Øen Fur afholdt Jagt, blev 1540 fangen i Slaget ved Svendstrup, atter fri­givet ved Indtagelsen af Aalborg; 1536 forlenet med Kbhvns. Slot, 1538-58 med Borreby, 1543 med Krogen, 1544-53 forlenet med Koldinghus, indværgede 1546 Østergaard og 1550 Skivehus og fik 1560 Horns Herred i Jylland i Pant, fik før 1552 Sæde i Rigsraadet + 27 April 1561: Gift m. Magdalene Banner til Basnæs og Krabbesholm (Forældre: Erik Eriksen Banner til Asdal og Mette Nielsdatter Rosen­krantz + 5 Marts 1597. - Børn: Ottende Slægtled II.

 

IV

 

Mikkel Krabbes Børn med Maren Munk.

 

1. Lucas til Vesløsgaard (1550-65) var 1538 Forlover for Biskop Jørgen Friis, levede 1565; gift 1? m. Helvig Lykke (Forældre: hr. Jakob Lykke til Skovsbo og Maren Peders­datter Bille), 2? m. Catharine Ahlefeldt (Forældre: Godske Ahlefeldt til Saxtorp og Margrethe Sehested).

 

2. Kjeld til Nebel Hillerslev H. + 5 Maj 1550, begr. i Vester Vandet Kirke; gift m. Susanne Lykke (Forældre: Jakob Lykke til Skovsbo og Maren Pedersdatter Bille) + 1596, begr. 24 Nov. i Hundstrup Kirke, - Børn: Ottende Slægt­led III.

 

3. Anne til Bruusgaard + 1564, gift m. Jon Madsen (Viffert) til Torstedlund + 10 Juni 1560, begge begr. i Aarestrup Kirke.