Friis til Haraldskjær

 

Hr. Anders Friis til Haraldskjær var 1468 Ridder, blev 1471 fangen af - de Svenske i Slaget paa Brunkebjerg, 1472-83 Lehnsmand paa Lundenæs, forseglede Hyldingen 1487, blev 1494 forlehnet med Smerup og Ametofte Lehn som Vederlag for Lønborg Birk, sluttelig Lehnsmand paa Sebber Kloster, levede endnu 1507, men var + 1512; g. 1' m. Agnete Krummedige Clausdatter, 2' m. Bodil Steenfeld Christensdatter, der endnu 1543 levede paa Haraldskjær.

 

Børn af 1. ÆgteSkab:

 

a) Mag. Niels Friis til Kjærsgaard var 1498 kongelig Sekretær, 1517 Kannik og 1518 Kantor i Viborg, 1528 Forstander for Sebber Kloster, nævnes i Recessen 1536 og forseglede Kirkeordinansen af 1537, var Provst i Han Herred, + 6 Nov. 1557, begr. i Viborg Domkirke; efter Reformationen "kastede han Bogen og giftede  sig"   1' m. Anne Høeg (Banner) Thomesdatter, + 8 Juli 1545, begr. i Viborg Domkirke, 2' før 1552 m. en Ufri Margrete Nielsdatter, Enke efter Borgermester Jesper Simonsen i Viborg.

Børn af 1. Ægteskab:

(1 Anders Friis tjente 1564 til Søs og druknede ved Flaadens Forlis 27-28 Juli 1566 under Gulland, begr i Visby

 

(2 Karen,            g, m. Niels Kaas            (af de            Mur - Kaas'er)            til Damsgaard, begr. i Ovtrup Kirke.

(3 Anne, g. m. Mourids Blun til Vindumgaard.

(4 Agnete levede 1568 ugift paa Vindumgaard.

 

b)Anne, g. m. Hr. Wulf Pogwisch Benediktsøn den Ældre til Grunholz og Elersdorf, var + 1534.

c) Ursula, g. m. Hans eller Jørgen Ahlefeldt   

 

af 2. Ægteskab:

 

d)Hr.Christen Friis var 1519 Slotsfoged paa Aalborg, , havde 1529 Ovegaard i Forlehning af sin Broder Bi­spen i Viborg, 1535 Lehnsmand paa Høistrup, 1537-61 Lehnsmand paa Sebber Kloster, fik 1542 konIgl. Kon­firmation paa Forlehningen af Ovegaard, 1545-61 Lehnsmand paa Bekmark, 1547 paa Kjølbygaard, var 1548 i Prinsesse Annas Brudefølge til Sachsen, skrev sig 1552 til Krastrup (Slet H.) i Adelens Forpligtelse indbyrdes om at holde et aarligt Landemode, + 11 April 1561 paa Ovegaard, begr. i Farstrup Kirke; g.før 1529 m. Else Rosenkrantz Holgersdatter, Enke efter Hr. Albert Glob til Vellumgaard.

 

e)Niels Friis + lille.

 

f) Jørgen Friis til Krastrup, som  han kjøbte 1522, f. ca. 1492, 1518 Mag. og kongl. Skriver, 1519 Provst i Bogense, 1520 Domprovst i Viborg, s: A. Biskop samme­steds og forlehnet med Mors og Fjends Herred som Pantelehn, førte samtidig en stor Proces med Hr. Ove Lunge om Stolliggaard, var 1523 en af Hovedlederne af Opstanden mod Kong Christiern II, 1525 en af Gesandterne til Forhandlingerne med de Keiserlige i Lybæk, byggede 1528 Hald, blev 1530 sat i Ban for Ulydighed og 1536 med de øvrige Bisper arresteret og afsat; 1540-47 forlehnet mød Vreilev Kloster, havde ligeledes Ørslev Kloster og Kjølbygaard i Forlehning, + 1547. Han havde en uægte Datter Birte, der var g. m. Hr. Niels Knudsen, Præst i Haarslev.

 

g) Iver Friis til Haraldskjær, forseglede Recessen 1536 og var s. A. nærværende ved Kroningen, 1544-57 Lehns­mand paa Næs, + 3 Aug. 1557, begr. i Skibet Kirke; g. m. sin Broders Stifdatter Sophie Glob Albertsdatter, der endnu levede 1574.     

Børn :

(1 Anders Friis blev 1556 immatr. ved Universitetet i Wittenberg, 1558 Hofjunker, faldt 1559 i Ditmarsken ved Stormen paa Heide. .

(2 Albert Friis til Haraldskjær og Hvolgåard (Nør­vang H.), f. 8 Juni 1542, 1566 Hofjunker, tjente 1567 i Krigen, 1569-81 Lehnsmand paa Sebber Kloster, var 1576 med Kongen i Meklenborg, 1580-94 Lehns­mand paa Riberhus, 1581 Rigsraad og 1581-94 forlehnet med Skarpenbergs Gods paa Mors, 1588-97 med Tørrild Herred, 1595-96 Lehnsmand paa Vester­vig Kloster, 1596-97 paa Aakjær, 1597-1601 paa Riberhus, + 24 April 1601 paa Riberhus, efterladende hver af sine Døtre 7000 Dlr. i rede Penge og 20,000 Dlr. i Jordegods; g. m. Ingeborg Gyldenstjerne Christoffers­datter, f. 24 Mai 1546 paa Iversnæs + 6 Sept. 1591; begge begr. i Skibet Kirke.

Børn:

(a Iver Friis + lille.

(b Sophie levede endnu 1651, g. 10 Sept. 1592 i Ribe m. Frederik Munk (Lange) til Krogsgaard, f. 1566 + i Marts 1634.

(c Karen + lille.

(d Anne til Haraldskjær,            som hun 1622 solgte til Frederik Munk og sin Søster Lisbet paa Grund af, at hun var kommen i Forlegenhed ved Forløfter for Truid Bryske, g. .14 Nov. 1596 paa Stjernholm m. Gert Rosenkrantz til Stensballegaard, + 15 Jan: 1600.

(e Lisbet til Agersbæk (Hind H.) 1605, Vosnæsgaard (Ø. Lisbjerg H.) og Haraldskjær, som hun kjøbte 1622, førte 1639-40 „et ondt Levnet", hvorfor Lax­mand Gyldenstjerne fik Paalæg om at indeslutte hende; 1641 holdtes Skifte efter hende.

(f Agnete + i Sept. 1582 spæd.

(g Christoffer Friis + 9 Marts 1591 i Ribe, 7 1/2 Aar gammel.

(h En Søn + ung.

(i Karen til Haraldskjær + i April 1635, g. m. Truid Bryske til Langesø, f. 30 Aug. 1579 + 30 Dec. 1653 som sin Slægts sidste Mand. Han havde foruden Langesø eiet Haraldskjær, som han solgte til Fru Anne Friis, Margaard, Katholm og Part i Gammel Estrup, men ødede alt sit Gods.

(k Anders Friis + ung.

(l Jytte + 8 Juni 1599, begr. 18 Juli s. A. i Skibet Kirke.

(m Margrete til Rugballegaard (Tørrild H.), døbt 22 Mai 1589 i Ribe, begr. 8 Juli 1656 i Aarhus, g. 30 Nov. 1606 m. Laxmand Gyldenstjerne til Biers­gaard og Duege, begr. 16 Nov. 1655.

(n Else til Hvolgåard, g. 9 Febr.1612 m. Henrik Holck til Høigaard.

 

(3 Jørgen Friis til Krastrup og halkjær , se den nyere Slægt.

(4 Anne , g. m, Erik Juel til Lykkesholm.

(5 Agnete ,  g. m. Gabriel Skinkel til Søholm  + 1600 (han g. 1° m. Dorte Heidersdorf, 3° 14 Mai 1587 m. Anne Rantzau).

(6 Margrete til Engelund          + 1613, g. i Dec. 1573 m. Diderik Høcken, var + 1596.

h) Drude var i Mariebo Kloster.

i) Anne, g. 1° m. Jens Munk (af Vinranke - Munk'erne) til Visborggaard, + 1512, 2° m. Tord Roed, Lehnsmand paa Bergenhus, 3° m. Jesper Daa til Enggaard + 22 Marts 1562 (han g. 2° m. Sophie Hvide).

k) Agnete var i Mariebo Kloster.

l) Niels Friis + lille.

 

c. Jørgen Friis, g. m. Else Krommer, hvis Vaab en var tre Hjortevier (eller m. Anne Kabel eller med en Frue, hvis Vaaben var en rød Hane).

Sønner:

1) Peder Friis havde Irup (Hassing H;) i Forlehning af sin Frænde Bisp Jep Friis i Børglum, forseglede 1469 et Vidne af Hassing Herredsthing og mødte 1479 paa Skiftet efter sin Husfrues Moder Fru Johanne Anders­datter paa Asdal + 1483; g. m. Kirsten Nielsdatter (Banner) + 1483, begge begr, i Vestervig Kirke.

Børn:

a) Niels Friis var 1498 Electus og 1499 Biskop i Vi­borg, forseglede 1501 Rigsraadets Svar til det svenske Rigsraad, var 1505 Sendebud ved Forhandlingerne med de Svenske i Kalmar og beseglede 1507 Nykjøbing­Recessen.

b)Ellen, g.m.  Mogens Thomesen (af de Mur -Kaas'er) til Damsgaard + 1522 (han g. 1° m. Gjertrud Kaas (af de Sparre-Kaas'er).

c)Anne.

d) Jep Friis til Lyngholm (Hassing H.) og Grinderslev Kloster i Salling, var 1524-38 Lehnsmand paa Skive­hus, 1532-35 af Bispen i Viborg Jørgen Friis forlehnet med Sebber Kloster, 1533 en af de over Jylland ind­satte Befalingsmænd, 1534 beskikket at sidde Dom i Viborg Stift med Landsdommerne i alle Jordegods­sager, nævnes 1536 i Recessen og ved Kroningen og 1542 ved Hyldingen, + 1547; g.m. Helvig Høeg-(Banner) Nielsdatter til Lyngholm. Datter:

Kirsten til Lyngholm + 16 Mai 1565, begr. i Sønder­holm Kirke, g: 1° m. Hr. Holger Holgersen Rosen­krantz til Boller, f. 1496, faldt 16 Okt. 1534 i Slaget ved Svendstrup, 2° 1537 m. Gabriel Gyldenstjerne til Restrup, + 25 Febr. 1555, begr. i Sønderholm Kirke.

2) Henrik Friis til Stolliggaard og Odden (Vennebjerg H.), „Farbrodersøn af Hr. Anders Friis paa Haraldskjær, var 1474 Slotsfoged. paa Aalborghus, 1480-83 Foged paa Seilstrup; g. 1° m. Anne Lunge (af de gamle Lunger) Olufsdatter til Odden, 2° m. Margrete Krabbe Mogens­datter til Bøgested, der endnu levede 1547.

Børn: af 1. Ægteskab :

a)Anne til Odden + 1542, g. 1° m. Bjørn Andersen (Bjørn) til Stenalt, 2° efter pavelig Dispensation m. sin Frænde Hr.Ove Lunge (af de nye Lunger) til Tirs­bæk, + 22 Febr. 1540 (han g. 1° m. Karen Eriksdatter Rosenkrantz); begr. i Vor Frue Kirke i Aalborg.

b) Kirsten, begr. i Viborg Domkirke, g. m. Mogens Pedersen (Glob) til Lynderup og Vesløsgaard.

c) Margrete + ugift.

d) Henrik Friis til Holmegaard i Bahus Lehn for­seglede 1489 det norske Rigsraads Hylding, levede endnu 1494, g. m. Karen, Datter af den norske Rigs­raad Hr. Engelbret Staffensen, hvis Vaaben var to Halvmaaner, ledsaget foroven og forneden af en Stjerne.

Børn:

(1 Engelbret Friis til Holmegaard og Borregaard i Sarpsborg, levede 1531 og var gift, men var + 1543. Om ham berette Slægtebøgerne, at han „blev fangen af de Svenske og sat udi Fængsel, og udi hans Fængsel besov han en fornem Jomfru, hed Margrete Krumme, de havde nogle Slegfredbørn tilsammen". 1535 var han imidlertid g. m. Margrete Nielsdatter, der førte Slægten Bolts Vaaben og siden ægtede Otte Brockenhuus.

(2(?)Haakon (Friis) paa Egge, g. m. Adeluds Skanke.

Datter:

Helle til Holmegaard og Borregaard, g. m. Peder Pedersen (Rytter).

(3 Ulfhilde, g. m. Hr. Oluf Galde til Tomb (han g. 2° m. Anne Pederedatter Væbner).

(4 Et Barn.

e) (?) Else, g. m. Jesper Tordsen (Vognsen) til Hørbylund.