Bilk. +

 

Denne gamle Slægts Vaaben var en halv sort afhugget En­hjørning i Sølv-Felt og paa Hjelmen syv eller elleve vexelvis sorte og Sølv-Faner, og allerede Klevenfeldt har paa Grund af dette Vaabens nøie Overenstemmelse med Slægten Skrams ud­talt den Formening, at Slægten var en Gren af denne sidste, mere bekjendte Æt.

 

 

 

Det er dog ikke lykkedes hidtil at paavise noget Slægtskab imellem dem, men den Omstændighed, at den første mand af Navnet, Væbneren - Johannes Bleek, der 1327 har medudstedt et Vidnesbyrd om Løgum Klosters Ret til Brede Kirke (1), optræder i Sønderjylland, hvor "ogsaa Skram'erne hørte hjemme, taler desuagtet for Rigtigheden af Klevenfeldts Formodning. - En Niels Blik, Præst, nævnes 1343(2). En yngre Niels Bleek eiede Emmerlev (Høier H.), men var + 1384, hans Søster Inger Pedersdatter var g. m. Lage Degn, der var af Slægten Skram (3).

1375 har Væbneren Peder Bleg bivaanet den bekjendte Forsamling i Lyby Kirke i Salling, hvor man indbyrdes lovede at varetage Kirkens Tarv for derved at formilde Guds Vrede, da Misvæxt, - fjendtlig Plyndring m. m. havde hærget Landet (4).

Thrugillus Blik,   Væbner, har 1376 m. Fl. udstedt en Vidisse i Stubber Kloster (5).

Slægten uddøde i Slutningen af det 17. Aarh.

 

 

Henrik Blik til Nystrup (Hundborg H.), kvitterede 1429 tilligemed Væbneren Jens Laursen Otte Nielsen (Rosenkrantz) til Hevringholm for Betaling for Gods i Lyngby Sogn i Allelev, som de havde arvet med deres Husfruer Kirstine Jakobsdatter

 

og hendes Moder Ingeborg Nielsdatter efter Anders Eysens Død (6), forseglede 1442 til Vitterlighed med Fru Mette Jens­datter Hr. Lyder Kabels (7) og skrives 1449 til Nystrup i et Vidne angaaende Lyngholm, som han har udstedt med en Præst i Vestervig og Flere (8); g. m. Kirstine Jakobsdatter.

 

Søn:

 

Anders Blik til Nystrup, var 1475 nærværende paa Hund­borg Herredsthing (9), og forseglede s. A. Orfeiden for Jes Kalls Død (10), pantsatte 1502 en Gaard i Hillerslev Herred til Prioren i Økloster (11); g. m. Anne Kaas „af Voergaard"

 

Sønner:

1. Henrik Blik til Nystrup , tilskjødede 1507 Økloster en Gaard, kaldet Wrilde (12), nævnes 1511 i en Rusttjenesteliste.

 

2. Erik Blik til Nystrup nævnes 1525 i en Rusttjenesteliste og skulde da i Fællesskab med en anden Adelsmand Jens Ebbesen stille en Skytte, nævnes 1536 i Recessen og skrives s. A. til Nystrup (13), levede endnu 1550 (14); g. m. Anne Nielsdatter af Gerholm (af en Slægt, som i Vaabnet førte en Lillie og senere antog Navnet Hvas; i Slægtebøgerne tillægges der hende paa Grund af hendes Vaaben Navnet Skinkel).

Døtre:

a. Inger til Nystrup, g. m. Otte Lunov til Holmegaard.

b.Anne til Nystrup, + 5 Juli 1593, begr. i Vang Kirke, g. m, Niels Lunov til Rugaard, + 4 Aug. 1573.

 

3. Iver Blik til Beg (Sønderlyng H.), nævnes 1543 (15), førte 1545 Trætte med Anders Poulsen til Lund og Niels Poulsen til Havgaard (af Slægten Børialsen) om sin Hustrus fædrene Arv(16); g: m. en Datter af Poul Børialsen.

Sønner:

a. Anders Blik til Beg, tog 1555 et Vidne af Sønder Herreds­thing (17), nævnes Aaret efter i en Rusttjenesteliste, fik 1568 kongl. Konfirmationsbrev paa Havgaard (Rinds H.), som han havde faaet efter sin Morbroder Niels Poulsen (18), forseglede Hyldingen 1580 (19); begr. i Beg Kirke; g. m. Mette Kruse Enevoldsdatter, begr. i Bjerregrav Kirke.

Børn:

1) Christoffer Blik til Sønder-Beg og Nør-Beg, hvilken sidste Gaard han havde bortforpagtet til Laurids Navl (20), levede endnu 1655, da han nævnes i et Mandtal over Adelen (21), begr. i Beg Kirke; g. m. Inger Krag Eriks­datter, der var + 1655.

Børn:

a) Anders Blik.

b) 0ve Blik til Nør-Beg og „Nordseie«, blev 1648 tilsagt til Kroningen (22), forseglede Hyldingerne 1650 og 1655 (23), solgte 1657 Nør-Beg til Erik Grubbe og kjøbte istedetfor Møltrup (Ulvborg H.) af Fru Susanne Krabbes Arvinger (24), Oberst (25), forseglede 1661 Suverænitets­akten (26); g. m. Anne Dyre Iversdatter, der endnu levede 1689 og eiede og beboede Risgaard og Møl­trup (27).

Børn:

 

(1 Iver Blik, + ung.

(2 Mette, g. m. Løitnant Mogens Ernst von Rønne til Lyngballegaard (28).

(3 Elisabeth, + ugift paa Risgaard.

(4 Inger.

(5 Berete, + ugift paa Risgaard.

 

c) Erik Blik til Sønder-Beg, som han 1657 solgte til Claus Dyre (29), var 1646 Værge for Jomfru Kirsten Griis (30), blev 1648 tilsagt til Kroningen (22), nævnes i Hyldingerne 1650 og 1655(23), Kaptain, forseglede 1661 Suverænitetsakten (26), levede endnu 1670 paa Tridie (Bølling H.) i slette Kaar (32); begr. i Beg Kirke; g. m. Inger Knudsdatter til Tridie (Vaaben: tre røde Hanehoveder i SøIv), + 1718, 91 Aar 5 Maaneder gl., i Lem Degnebolig som den sidste af sin Slægt; begr. i Lem Kirke (31).

 

d) Enevold Blik til Sønder-Beg og Strandbjerggaard, hvilken sidste han 1656 pantsatte til sin Broder Ove (32), nævnes i Hyldingerne 1650 og 1655 (23), men vistnok + faa Aar efter, begr. i Beg Kirke; g. 1° m. Anne Brun Hartvigsdatter, 2° før 1655 m. Maren Sørensdatter.

Søn:

Iver Blik til Strandbjerggaard + ugift, som Slægtens sidste Mand.

 

e) Maren, g. m. Jens Vognsen til Stenshede; begge begr. i Beg Kirke.

 

f) Anne, f. paa Nør-Beg, blev besovet, begr. i Beg Kirke.

 

2) Abel til Havgaard og Beg, g. m. Niels Krag til Kjelling­bjerg.

 

b. Christoffer Blik forseglede 1552 den jydske Adels For­pligtelse til at holde et aarligt Landemode (33), fik 1564 kongl. Pantebrev paa Burholt (Børglum H.), var + 1571, da Palle Griis fik Brev paa,samme Gaard.