Vaarst Afholdshotel

 

I 1902 blev grundlaget for Vaarst Afholdshotel lagt med købet af grunden.

 

Der findes købekontrakt og skøde vedr. handelen :

 

Retsdagen den 13. december 1902

 

Købekontrakt.

 

Underskrevne gårdejer Mads Sørensen i Vaarst sælger samt forpligter mig til at skøde til et konsortium en parcel af min grund Matr. Nr. 15 b og 3 i , Vaarst by , Gunderup Sogn , hvorpå konsortiet agter at lade opføre bygninger bestemte til andelsbageri , afholdsbeværtning , foredragssal og rejsestald.

 

Parcellen , hvis udstykning jeg lader iværksætte , er forevist køberen. Overtagelsen sker strax og køberne svarer alle hereftergående skatter og afgifter af det solgte.

 

På ejendommen er køberne forpligtet til snarest at lade opføre de til nævnte brug fornødne bygninger og deri søge lån optaget.

Købesummen er fastsat til 1600 kr – et tusinde sex hundrede kroner , og den berigtiges ved kontant betaling , men uden renter i december termin d.A. hvis ovennævnte lån til den tid er ordnet , men hvis betaling først sker til et senere tidspunkt forrentes beløbet fra december termin d.A. til betaling med 4 % p.a.

 

På den konsortiet solgte solgte ejendom må ingensinde tilvirkes , forhandles eller beværtes med spirituosa hverken mod eller uden betaling. Denne forpligtelse vil ved skødets tinglysning være at notere som servitut på det solgte , og enhver grundejer i Vaarst er berettiget til at påtale overtrædelser , hvorimod den kun kan ophæves når samtlige grundejere i Vaarst meddele samtykke dertil.

Overtrædelse af lovgivningen i så henseende påtales af øvrigheden. Enhver overtrædelse medfører – foruden den i lovgivningen hjemlede straf – en bøde af mindst 100 kr til sognets fri fattigkasse.

 

Omkostningen ved handelen bæres af køberen.

 

Det bemærkes endnu , at konsortiets bestyrelse for tiden består af møller Søren Madsen , gårdejer Søren Madsen Nielsen , murer Carl Sørensen og grundejer Claus Johannsen alle af Vaarst , samt gårdforpagter Søren Pedersen i Gudum.

 

Denne kontrakt skal fra begge sider opfyldes skadesløst og vedtages fm søgsmaal tilfalder hurtig rettergang efter forord: 25 jan 1828.

 

På ovennævnte konsortiums vegne tiltrædes og underskrives kontrakten af den samlede bestyrelse.

 

Vaarst den 19 april 1902

 

Som sælger : Mads Sørensen

 

For konsortiet som køber : Cl. Johannsen , Søren Madsen Nielsen , Søren Pedersen , Carl Sørensen , Søren Madsen.

 

Til vitterlighed : N C Sørensen , Th. Larsen

 

 

Skøde

 

Da den ovenfor omhandlede parcel nu er bleven fraskilt min øvrige ejendom og ifølge landbrugsministeriets skrivelse af 16 juli d.A. skyldsat som

Matr.nr. 15 d af hartk 1 Alb … 18 ..

Matr.nr.  3 d  af    -     2 Alb … 42 ..

begge af Vaarst by , Gunderup sogn , samt da jeg er fyldestgjort for den akkorderede købesum 1600 kr , så skøder og endelig overdrager jeg Mads Sørensen herved til det i kontrakten nævnte konsortium , hvis benævnelse er Vaarst Andelsselskab Lykkesholm , den således betegnede ejendom til fuldkommen eje fri for hver mends tiltale , idet jeg indestår for vanhjemmel efter loven. Overensstemmende med købekontraktens indhold begæres det ved skødets tinglysning noteret som servitut på den herved solgte ejendom , at der på denne ingensinde må tilvirkes , forhandles eller beværtes med spirituøse drikke , herunder også henregnet bajersk øl , hverken mod eller uden betaling. Påtaleret tilkommer enhver grundejer i Vaarst , medens samtlige byens grundejeres samtykke kræves til servitutens ophævelse. Overtrædelse af servitutbestemmelserne have de i kontrakten angivne følger.

 

Kort over ejendommen vedlægges. Der påhviler ejendommen følgende konstaterede tiendevederlag:

 

Præstetiende                  Matr. Nr. 15 d :                  ¼ Fdk havre

Konge   -                -                                 ¼        -

Kirke     -                -                                 ¼        -

 

Præste    -       Matr. Nr. 3 d :                    ¼ Fdk byg , ¼ Fdk havre

Konge    -                -                                          -                   -

Kirke      -                -                                          -                   -

 

Under overdragelsen og førnævnte servitut er endvidere indbefattet nogle arealer , der ved samme udstykningsapprobation ere skyldsatte således :

Matr. Nr. 3 e af Vaarst By , Gund.S.  uden hartk

         -     13 c          -                 -         hartk  ¾ Alb …  16 ..

         -     13 e          -                 -          hartk ¼ Alb  ...   7 ..

 

Købesummen for disse parceller er indbefattet i det ovennævnte beløb af 1600 kr. Af disse 3 parceller er Matr. Nr. 3 e og 13 e tiendefri , medens der på Matr. Nr. 13 c hviler præste- , konge- , og kirketiende ¼ Fdk rug , ¼ Fdk byg og ¼ Fdk havre til hver tiendetager. Endnu bemærkes , at under betegnelsen bajersk øl på foregående side linie 19 f.o. skal forstås enhver ølsort , der i den til enhver tid gældende lovgivning belægges med skattepligt.

 

Undertegnede bestyrelse for Vaarst Andelsselskab Lykkesholm modtager dette skøde , navnlig også med den foran omhandlede servitutbestemmelse , ligesom vi er bekendte med at der på det samlede Matr. Nr. 3 af Vaarst hæfter en vejdeklaration og at det samlede Matr. Nr. 13 skal deltage i udredelsen af afløsningssum for Haals Bro.

 

Med disse begrænsninger indestår jeg Mads Sørensen for vanhjemmel.

Ved nærværelse i Aalborg 2. december 1902                  Mads Sørensen

 

I bestyrelsen for Vaarst Andelsselskab Lykkesholm

Søren Madsen Nielsen , C. Johannsen , Carl Sørensen

Til vitterlighed om samtlige underskrifter

J.F.Petersen , Pade

 

Som medlem af bestyrelsen for Vaarst Andelsselskab Lykkesholm

f.t. Aalborg d. 10 december 1902  Søren Madsen

Til vitterlighed J.F.Petersen , Pade

f.t. Aalborg den 11 decbr 1902 S.Pedersen

Til vitterlighed J.F.Petersen , Pade

 

Ifølge landbrugsministeriets udstykningsapprobation af 16 juli d.A. er ovennævnte Matr. Nr. af Vaarst by , Gunderup sogn skyldsat således :

Matr. Nr. 15 d hartk 1 Alb.

                  3 d          2

                  3 e          0

                 13 c         ¾

                 13 e         ¼

 

Aalborg Stitfsamt d. 12 december 1902